Kayıtlı İhracatçı Sistemi (REX) Başvuruları Hakkında

20 Ocak 2021

02.08.2019 tarihli 30850 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Gümrük Genel Tebliği (Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi) (Seri No:5) ile Kayıtlı İhracatçı Sistemine (REX) başvuru usul ve uygulama esasları belirlenmiştir.
Mezkûr Tebliğin, Kayıtlı İhracatçı Sistemine başvuru başlıklı 3’üncü maddesi; “(…)Kayıtlı ihracatçı bilgisinin paylaşımı, uygulamaya ilişkin yükümlülükler, kayıtlı ihracatçı olabilmek için başvuru ile kayıtlı ihracatçı statüsünün sona erdirilmesine ilişkin Ticaret Bakanlığına atfedilen görev ve sorumluluklar, Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri tarafından yerine getirilir. Söz konusu görev ve sorumlulukların yerine getirilmesi amacıyla, Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri kendilerine bağlı Gümrük İdarelerini yetkilendirebilir (…)” hükmü uyarınca Kayıtlı İhracatçı Sistemine (REX) başvuru ve statünün sona erdirilmesine ilişkin görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinde Bölge Müdürlüğümüzün 19.01.2021 tarih ve 60739507 sayılı yazıları ile tüm bağlantı Gümrük Müdürlüklerimiz yetkili kılınmıştır.
Bilginize sunulur.