Tarihçe

18 Haziran 2021

Bölge Müdürlüğümüz, Gümrük ve Tekel Bakanlığı döneminde Ankara Gümrük Müdürlüğü iken, 28.07.1975 tarih ve 1975/121 sayılı Genelge ile Ankara Gümrükleri Başmüdürlüğü’ne yükseltilmiştir. 1984 yılından itibaren Maliye ve Gümrük Bakanlığı’na bağlı olarak faaliyetlerini yürütmüş, 1993 yılında Başbakanlığa bağlı Gümrük Müsteşarlığı bünyesinde faaliyetine devam ettirmiştir. Daha sonra Bakanlar Kurulu’nun 29.07.2003 tarih ve 25183 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 22.07.2003 tarihli Kararı ile Gümrük Başmüdürlükleri ile Muhafaza Başmüdürlüklerinin kaldırılarak tek çatı altında Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri kurulmuştur. 08.06.2011 tarihli ve 27958 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 640 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Gümrük Müsteşarlığı kaldırılarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı kurulmuş ve Bakanlığımızın kuruluş, görev, yetki ve sorumlulukları yeniden düzenlenmiştir. 22.12.2011 tarih ve 28150 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/2474 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Taşra Teşkilatında Düzenleme Yapılması Hakkındaki Bakanlar Kurulu kararı ile Gümrük ve Muhafaza Başmüdürlükleri kaldırılarak Bölge Müdürlükleri kurulmuştur. Son olarak; 10 Temmuz 2018 Tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 1 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile mülga Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ve mülga Ekonomi Bakanlığı kaldırılarak Ticaret Bakanlığı adı altında birleştirilmiştir. Anılan mülga Bakanlıklara bağlı taşra kuruluşları ise 18/02/2019 tarih ve 29 sayılı Bakanlık Makamı Onayı muvacehesinde birleştirilmiş ve Orta Anadolu Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğünün ismi Orta Anadolu Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü olarak değiştirilmiştir.

Bölge Müdürlüğümüz, bağlı idareleri ile bir bütün halinde Gümrük Mevzuatı, Dış Ticaret Mevzuatı ve Kambiyo Mevzuatı başta olmak üzere ilgili diğer mevzuat hükümleri doğrultusunda bölgemizdeki ithalat, ihracat, transit, antrepo, tasfiye vb. gümrük işlerini yürütmektedir.

Teşkilat Yapısı

Bölge Müdürlüğümüz, Ticaret Bakanlığı şemasına göre bir taşra birimi olup bünyesinde 17 Şube Müdürlüğü, 11 Gümrük Müdürlüğü, 2 Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, 1 Laboratuvar Müdürlüğü, 
1 Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü, 2 Tasfiye İşletme Müdürlüğü, 2 Dış Ticaret İşlemleri Müdürlüğü ile 1 Personel Müdürlüğü olmak üzere toplam 20 bağlı birimi ile 11 ilde (8 ilde aktif olarak) faaliyet göstermektedir. Bölge Müdürlüğümüz; Ankara, Konya, Karaman, Aksaray, Nevşehir, Kırşehir, Kayseri ve Niğde illerinde aktif olarak faaliyet göstermektedir. Kırıkkale, Yozgat ve Çankırı illerinde de faaliyetimiz bulunmaktadır.

Ankara Personel Müdürlüğü, Ergazi Tasfiye İşletme Müdürlüğü, Merkez Tasfiye İşletme Müdürlüğü, Ankara Laboratuvar Müdürlüğü, 
Kriminal Laboratuvar Müdürlüğü, Ankara Gümrük Müdürlüğü, Ankara Gar Gümrük Müdürlüğü, Esenboğa Gümrük Müdürlüğü ve Ankara Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü, Ankara Dış Ticaret İşlemleri Müdürlüğü, Ankara Pasaport ve Devlet Yardımları Dış Ticaret İşlemleri Müdürlüğü il içi bağlı birimlerimiz iken; Aksaray Gümrük Müdürlüğü, Kayseri Gümrük Müdürlüğü, Kayseri Serbest Bölge Gümrük Müdürlüğü, Karaman Gümrük Müdürlüğü, Konya Gümrük Müdürlüğü, Ürgüp Gümrük Müdürlüğü, Kırşehir Gümrük Müdürlüğü, Niğde Gümrük Müdürlüğü, Kayseri Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ise il dışı bağlı birimlerimizdir.
 
Bölge Müdürlüğümüz faaliyet alanına giren gümrük idarelerimizde Ankara Esenboğa Havalimanı, Ankara Etimesgut Askeri Havalimanı, Ankara Mürted Hava Meydanı, Kayseri Erkilet Havalimanı, Konya Havalimanı ve Nevşehir Kapadokya (Tuzköy) Havalimanı bulunmaktadır.
 
Ayrıca, Kayseri Gümrük Müdürlüğümüz bünyesinde Serbest Bölge bulunmaktadır.
 
Bölge Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan laboratuvarımızda; Bölge Müdürlüğümüz bağlantı idarelerinden gelen beyannamelere ait numunelerin tahliline müteakip sonuçların ilgili idareye teslim edilmesi işlemleri yürütülmektedir.